Skip to main content

Auteur: admin

Update | april ’24

Daar praten we u graag over bij. Maar voordat we de laatste ontwikkelingen delen, kijken we eerst nog even terug op wat hieraan vooraf is gegaan.

Voorkeursscenario Multifunctionele Accommodatie (MFA)

In september 2022 hebben veel inwoners uit Buurse hun voorkeur uitgesproken voor het toekomstscenario van een multifunctionele accommodatie (MFA), waarin het basisonderwijs wordt samengebracht met voorzieningen op het gebied van sport, gezondheid & welzijn. In de daarop volgende maanden is dit plan verder uitgewerkt.

Vaststelling Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs en motie door gemeenteraad Haaksbergen

December 2022 heeft de Haaksbergse gemeenteraad het IHP Onderwijs vastgesteld en in aanvulling daarop het college de opdracht gegeven om het scenario van een MFA verder uit te werken en daarmee de plannen van Stichting Keender voor nieuwe huisvesting van Basisschool Buurse (hierna: BS Buurse) te verbinden aan de plannen van BKV voor toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed.

Haalbaarheidsonderzoek MFA Buurse

Van februari t/m juli 2023 hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden met gemeente Haaksbergen, BS Buurse, Stichting Keender en BKV om te komen tot een gezamenlijke opdrachtformulering en uitvraag voor een haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek heeft als doel om te kijken of het haalbaar is om één gezamenlijke en duurzame MFA te realiseren waarin BS Buurse, een sportzaal en alle overige functies ondergebracht kunnen worden. Adviesbureau HEVO heeft de opdracht gekregen dit onderzoek uit te voeren. Hierbij dienen meerdere aspecten meegenomen te worden, zoals inhoudelijke- en programmatische kansen en risico’s, ruimtelijke en verkeerskundige aspecten en financiële haalbaarheid.

Eind september 2023 is het haalbaarheidsonderzoek gestart met een bijeenkomst waarin HEVO het stappenplan heeft toegelicht en een terugkoppeling heeft gegeven van hun bevindingen op basis van de input die de werkgroepen van BKV eerder hadden aangeleverd. Begin november 2023 was er een 1e  werksessie waarbij alle partijen (gemeente, BS Buurse, Stichting Keender en BKV) gezamenlijk hebben gekeken naar de maatschappelijke missie, de visie op samenwerking en mogelijke cross-overs tussen onderwijs en overige voorzieningen & activiteiten. In de 2e werksessie (eind november) is stil gestaan bij de ruimte behoeften en de specifieke wensen van alle betrokken partijen. Ook is gezamenlijk gewerkt aan een vlekkenplan voor de toekomstige MFA. Op basis van de eerste twee bijeenkomsten heeft HEVO een concept ruimtestaat, vlekkenplan en koersdocument ontwikkeld. Deze zijn begin februari in een 3e werksessie besproken. Ook is die sessie een stedenbouwkundige schets getoond om een eerste indruk te geven van een mogelijke MFA. Op basis van de input van alle partijen tijdens deze werksessie heeft HEVO de documenten aangepast en een kostenraming gemaakt. Alle verzamelde input en documenten zijn verwerkt in een concept eindrapportage, die tijdens een afsluitende bijeenkomst begin maart is besproken.

Waar staan we nu?

HEVO heeft een concept eindrapportage opgeleverd, maar tijdens de afsluitende bijeenkomst bleek dat de verschillende partijen nog een aantal aanvullingen in de rapportage wensten. De aankomende periode zal iedere partij hiervoor nog informatie aanleveren.

Ook werd de laatste bijeenkomst duidelijk dat op basis van het huidige onderzoeksrapport nog geen definitief besluit kan worden genomen over de haalbaarheid van een MFA in Buurse. De rapportage van HEVO geeft een goed beeld van de ruimtelijke en technische mogelijkheden, maar laat ook zien dat het financieel een behoorlijke opgave is. De aankomende periode moet daarom gekeken worden of er dekking gevonden kan worden voor de investeringskosten, zodat de jaarlijkse exploitatiekosten van een MFA zo laag mogelijk zijn. Daarvoor willen we onder meer een werkbezoek brengen aan Beckum, omdat zij ook bezig zijn met de realisatie van een MFA en hierin al een aantal stappen verder zijn.

Daarnaast heeft de werkgroep Financiën in een eerdere fase al vooronderzoek gedaan naar mogelijkheden voor dekking; dit zal de aankomende periode verder opgepakt en uitgewerkt worden. Mocht u subsidies kennen waarvoor een MFA in Buurse mogelijk in aanmerking komt, dan horen we het graag. Ook als u ervaring heeft met het aanvragen van subsidies, kunnen we uw hulp goed gebruiken! Mailt u dan naar info@buursekikvuuroet.nl of neem contact op met Huub Kamphuis (06-22979649) of Harald ter Huurne (06-12240130).

Naast het dekkingsvraagstuk heeft Stichting Keender aangegeven dat het voor hen van groot belang is om de risico’s van een MFA verder te analyseren. Een volledig risicoprofiel is voor hen noodzakelijk om tot goede besluitvorming te kunnen komen. De rapportage van HEVO vormt daarmee het eerste deel van de volledige haalbaarheidsstudie. De aankomende periode zal deze rapportage aangevuld worden met meer informatie over 1) de mogelijkheden voor dekking van de investeringskosten en 2) de uitkomsten van een verdiepende analyse op risico’s. In de komende weken zullen afspraken gemaakt worden over deze extra stappen. We verwachten u over het verdere proces binnenkort meer te kunnen vertellen in de volgende editie van het Oons Dörpke en op deze website. Mocht u in de tussentijd vragen hebben of meer willen weten, mail naar info@buursekikvuuroet.nl.

Waar staan we nu | okt ’23

Het plan van Buurse Kik Vuuroet staat niet alleen, we hebben ook rekening te houden met andere ontwikkelingen die er spelen, zoals het IHP, het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs dat eind vorig jaar is vastgesteld door de gemeenteraad van Haaksbergen. In dit IHP wordt gesproken over de toekomst van de huisvesting van de scholen in onze gemeente en raakt daarmee direct het plan van Buurse om te komen tot een MFA waarin ook de basisschool een plek krijgt.

Mede door de mooie plannen van en de goede basis die er ligt  met Buurse Kik Vuuroet heeft de gemeenteraad het college van B&W eind vorig jaar opgedragen om bij de nadere uitwerking van de toekomstplannen voor basisschool Buurse samen op te trekken met Buurse Kik Vuuroet

Voor de leefbaarheid van Buurse vindt de gemeenteraad het cruciaal dat Stichting Keender en Buurse Kik Vuuroet met een gezamenlijk scenario komen. In dat kader is er samen met gemeente Haaksbergen en Stichting Keender (schoolbestuur) een opdracht geformuleerd voor een haalbaarheidsonderzoek. In dit onderzoek zal gekeken worden of het haalbaar is om één gezamenlijke en duurzame multifunctionele accommodatie (MFA) te realiseren waarin Basisschool Buurse, een sportzaal en alle overige functies kunnen worden ondergebracht.

Een mooi succes voor Buurse dat we als Buurse Kik Vuuroet deze verbinding hebben kunnen maken en er politiek draagvlak is voor het nader verkennen van een MFA!

Er wordt naar meerdere aspecten gekeken in dit haalbaarheidsonderzoek, zoals kansen en risico’s van een multifunctionele accommodatie voor betrokken partijen maar ook voor het dorp zelf, ruimtelijke en verkeerskundige aspecten en financiële haalbaarheid.

Adviesbureau HEVO heeft de opdracht gekregen dit haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Het startoverleg met gemeente en Keender vond vorige maand plaats.  Voorjaar 2024 moet er een eindrapportage haalbaarheidsonderzoek met heldere aanbevelingen liggen. In de tussentijd vinden er verschillende werksessies met betrokkenen plaats, zodat HEVO tot een gericht advies kan komen.

Organisatie vorm & subsidies

Dit met het oog op de toekomst waarbij mogelijk een nieuwe multifunctionele accommodatie wordt gerealiseerd en waarbij de leefbaarheid en samenwerkingen tussen verschillende verenigingen heel belangrijk is.

Daarvoor heeft de werkgroep een aantal dorpen bezocht waarbij soortgelijke situaties spelen, zodat we hiervan kunnen leren.

De werkgroep heeft onder meer gekeken naar de voor- en nadelen van een stichting, dorpsraad en dorpscoöperatie.

Deze informatie zal ook meegenomen worden in het haalbaarheidsonderzoek.

 

Subsidies

Er zijn veel subsidies beschikbaar gericht op het behouden en versterken van het platteland en kleine kernen. Deze kunnen ook voor Buurse heel waardevol zijn!
Het vraagt alleen behoorlijk wat tijd en soms ook kennis van zaken om hiermee aan de slag te gaan.

Wie zou ons hierbij willen helpen?
Ervaring met het aanvragen van subsidies is handig, maar zeker niet noodzakelijk!
Heb je interesse of wil je eerst meer weten?

Mail naar info@buursekikvuuroet.nl of neem contact op met
Kim (06-51509417) of Elke (06-23773076).

Haalbaarheidsonderzoek

In dit onderzoek zal gekeken worden of het haalbaar is om één gezamenlijke en duurzame multifunctionele accommodatie (MFA) te realiseren waarin Basisschool Buurse, een sportzaal en alle overige functies kunnen worden ondergebracht.

Er zal naar meerdere aspecten gekeken worden, zoals kansen en risico’s van een multifunctionele accommodatie voor betrokken partijen maar ook voor het dorp zelf, ruimtelijke en verkeerskundige aspecten en financiële haalbaarheid.

Op dit moment ligt de opdrachtformulering bij twee onderzoeks-/adviesbureaus, die gevraagd zijn om met een offerte te komen. Gemeente Haaksbergen, Stichting Keender en Buurse Kik Vuuroet zullen gezamenlijk besluiten welk bureau het onderzoek gaat uitvoeren. We verwachten dat in juni deze keuze gemaakt zal worden, zodat daarna het haalbaarheidsonderzoek kan starten.

Lees hier de opdrachtformulering voor het haalbaarheidsonderzoek

WAT IS ER DE AFGELOPEN MAANDEN ZOAL GEBEURD

WAT IS ER DE AFGELOPEN MAANDEN ZOAL GEBEURD:

  • De werkgroepen Organisatie, Vastgoed en Financiën hebben een bezoek gebracht aan multifunctionele accommodaties in andere dorpen (Manderveen, Hoonhorst, Delden & Rekken) om relevante informatie op te halen en te leren van de kennis en ervaringen van deze dorpen.
  • Tijdens de afsluiting van het programma ‘Leefbaar Platteland’ van Provincie Overijssel hebben we belangrijke succesfactoren van Buurse Kik Vuuroet gepresenteerd. Dit leverde veel positieve reacties op.
  • Rick Brink, lijsttrekker van het CDA van Provincie Overijssel, sprak met Kim over Buurse Kik Vuuroet. Bekijk het filmpje hier.
  • September vorig jaar hebben veel inwoners uit Buurse hun voorkeur uitgesproken voor het toekomstscenario van een multifunctionele accommodatie (MFA), waarin het basisonderwijs samen wordt gebracht met voorzieningen op het gebied van sport, gezondheid & welzijn.In de daarop volgende maanden is dit plan verder uitgewerkt. Er is een start gemaakt met het onderzoeken van de haalbaarheid van dit scenario. Daarbij wordt gekeken naar ruimtelijke aspecten en naar de organisatorische en financiële haalbaarheid.

Een belangrijke voorwaarde voor een succesvol toekomstplan is een actieve samenwerking met Basisschol Buurse en Stichting Keender (het overkoepelende schoolbestuur waar Basisschool Buurse onder valt). Zonder deze samenwerking is het niet mogelijk een plan te maken dat aansluit bij de wensen en behoeften van alle partijen en daarmee voldoende draagvlak heeft. Sinds de start van Buurse Kik Vuuroet (BKV) is Basisschool Buurse betrokken, onder meer als lid van de Stuurgroep. Stichting Keender gaf echter aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs van de gemeente af te willen wachten voordat zij in gesprek wilden met BKV over een eventuele samenwerking.

Eind 2022 heeft de Haaksbergse gemeenteraad het IHP vastgesteld. De gemeente en schoolbesturen hebben daarin aangegeven dat vernieuwing van de basisscholen in Buurse en Sint Isidorushoeve prioriteit heeft. Voor Basisschool Buurse is in het IHP opgenomen dat vervangende nieuwbouw de voorkeur heeft boven renovatie, omdat het huidige gebouw sterk verouderd is en een grote overcapaciteit heeft (teveel ruimte op basis van het aantal leerlingen).

In het IHP werd echter geen verbinding gemaakt tussen de huisvestingsplannen voor Basisschool Buurse en de plannen van BKV. Om ervoor te zorgen dat deze verbinding wél gelegd wordt, is er vanuit BKV een brief verstuurd naar alle gemeenteraadsleden. Ook hebben we ingesproken tijdens de raadsvergadering. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad in aanvulling op het IHP een motie heeft aangenomen waarin zij het college de opdracht geeft om Stichting Keender en BKV bij elkaar te brengen en het scenario van een MFA verder uit te werken. Voor ons een mooie en belangrijke uitkomst!

Begin dit jaar zijn eerste verkennende gesprekken gevoerd met Stichting Keender en gemeente Haaksbergen over de vervolgstappen. Een belangrijke stap, die op korte termijn moet plaatsvinden, is een haalbaarheidsonderzoek. De werkgroepen van BKV hebben hier al een belangrijke basis voor gelegd. Een externe partij zal hier, samen met de werkgroepen, een vervolg aan geven. Op dit moment ligt er een concept opdrachtformulering voor het haalbaarheidsonderzoek. Deze opdrachtformulering is opgesteld door Gemeente Haaksbergen, in samenwerking met Stichting Keender en BKV.

We hopen dat het college van B&W in april de opdracht voor het haalbaarheidsonderzoek definitief vaststelt. Daarna zal zo snel mogelijk een externe partij gezocht worden die dit onderzoek gaat uitvoeren. De keuze van uitvoerende partij wordt gemaakt in overleg met alle betrokkenen: gemeente Haaksbergen, Stichting Keender en BKV.Alle partijen vinden het belangrijk om de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek op korte termijn beschikbaar te hebben. De intentie is uitgesproken om het onderzoek voor de zomer van 2023 af te ronden. We hebben echter ook aangegeven dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat. We zullen jullie op de hoogte houden van de voortgang van het haalbaarheidsonderzoek.

Gemeente kiest voor verdere uitwerking van multifunctionele accommodatie met onderwijs als vertrekpunt voor huisvestingsplannen Basisschool Buurse

Basisschool Buurse zal samen met de basisschool in Sint Isidorushoeve als eerste aangepakt worden, omdat beide schoolgebouwen verouderd zijn.

Voor de uitwerking van de toekomstplannen voor Basisschool Buurse heeft de gemeenteraad het college van B&W opgedragen om samen op te trekken met Buurse Kik Vuuroet. Voor de leefbaarheid van Buurse vindt de gemeenteraad het cruciaal dat Stichting Keender en Buurse Kik Vuuroet met een gezamenlijk scenario komen.

Begin volgend jaar zullen Stichting Keender en Buurse Kik Vuuroet met elkaar in gesprek gaan. Het doel is om te komen tot een toekomstplan voor een multifunctionele accommodatie, aansluitend bij zowel de onderwijsvisie van de basisschool en stichting, als de wensen en behoeften van overige betrokken partijen. Een mooie stap om de leefbaarheid in Buurse ook voor de toekomst te borgen!

Buurse Kik Vuuroet verhaal positief ontvangen door Commissie Ruimte van Gemeente

De Stichting Belangengemeenschap Buurse (SBB) heeft onlangs een brief verstuurd naar de raadsleden en fractieleden van gemeente Haaksbergen. Het doel van de brief was te wijzen op het missen van de verbinding tussen Buurse Kik Vuuroet en het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs dat later deze maand besproken wordt in de gemeenteraad. Klik hier om de brief te lezen.

Op advies en verzoek van verschillende fracties hebben Elke ter Huurne en Kim Wolterink van de SBB de brief kracht bijgezet door afgelopen woensdag (7-12) in te spreken tijdens de commissievergadering Ruimte (bij de technische behandeling van het raadsvoorstel IHP). Graag delen we ter informatie met jullie de tekst van die inspraakbijdrage. Klik hier voor de bijlage.

 

Elke en Kim hebben hun  verhaal kunnen doen en kregen positieve reacties.  Mocht je benieuwd zijn naar de vragen die zijn gesteld, de antwoorden daarop en de reactie van wethouder Scholten dan kun je de vergadering terugkijken via deze link: Vergadering commissie Ruimte 07-12-2022 Gemeente Haaksbergen (notubiz.nl) . Agendapunt 4 begint bij 2 uur, 31 minuten.

 

Bekijk alle scenario’s en geef je voorkeur door

Afgelopen maandag 26 september was het zover…
Na maanden van voorbereiding en het ophalen van wensen en behoeften van beheerders, gebruikers en inwoners, zijn deze avond vijf mogelijke scenario’s gepresenteerd voor de toekomst van het maatschappelijk vastgoed in Buurse.

Bekijk de hele presentatie

We kijken terug op een mooie avond, met een geweldige opkomst: meer dan 200 Buursenaren waren aanwezig bij café Winkelman. Voor ons een teken dat het thema leeft onder inwoners!

De avond startte met de aanleiding: waarom doen we dit project en wat hebben we tot nu toe gedaan? Daarna volgde informatie over de huidige functies en uitdagingen van de accommodaties. De belangrijkste conclusie? We hebben in Buurse teveel gemeenschapsruimte en voor de toekomst is het niet haalbaar om al deze ruimtes te behouden.
Maar wat zijn dan wel mogelijkheden? Op basis van de opgehaalde informatie heeft de werkgroep Vastgoed vijf mogelijke scenario’s uitgewerkt. Deze zijn tijdens de informatieavond gepresenteerd.
Aanwezigen hebben aangegeven wat ze wel of niet positief aan deze scenario’s vonden en aan het einde van de avond heeft iedereen zijn voorkeursscenario gekozen.

Was jij niet aanwezig deze avond, maar ben je wel benieuwd naar de scenario’s? Hieronder vind je een link naar de scenario’s.

Bekijk de scenario’s

Je kunt hierover je mening geven en je voorkeur uitspreken door het formulier in te vullen (tot uiterlijk zondag 16 oktober). Daarna zal op basis van alle input een keuze gemaakt worden voor het scenario dat verder uitgewerkt gaat worden. Laat dus vooral ook jouw stem horen!

JE STEM DOORGEVEN IS HELAAS NIET MEER MOGELIJK

 

Belangrijk keuzemoment voor Buurse!

Op maandag 26 september laten we jullie graag een aantal scenario’s zien over hoe het maatschappelijk vastgoed in Buurse er in de toekomst uit zou kunnen zien. De werkgroepen hebben de scenario’s ontwikkeld door alle informatie die we in de afgelopen periode hebben verzameld, uitgebreid te inventariseren en analyseren.

We laten je deze scenario’s zien, bespreken de voor- en nadelen en horen graag welk scenario jouw voorkeur heeft.
Op basis van alle reacties zullen we een keuze maken in het scenario dat verder uitgewerkt zal worden.

Jouw input is belangrijk!! We zien je daarom graag maandag 26 september om 20 uur bij Café Winkelman!

Neem ook familie, vrienden en/of buren mee, zodat we van zoveel mogelijk mensen hun voorkeur te weten komen!

Aanmelden kan via: https://forms.gle/1Z2VtWNT43q58wjs7

Ondertussen zijn we aanbeland bij fase 4 in het project, een belangrijke fase waarbij we jullie input nodig hebben! Op het schema van Het Stappenplan zijn de verschillende stappen van het project te zien.
Klik hier om het te bekijken