Skip to main content
|

Update | april ’24

Het is weer de hoogste tijd voor een update vanuit Buurse Kik Vuuroet (BKV). Hoewel het de afgelopen maanden rustig is geweest qua communicatie, zijn er gelukkig ‘achter de schermen’ wel een aantal belangrijke stappen gezet.

Daar praten we u graag over bij. Maar voordat we de laatste ontwikkelingen delen, kijken we eerst nog even terug op wat hieraan vooraf is gegaan.

Voorkeursscenario Multifunctionele Accommodatie (MFA)

In september 2022 hebben veel inwoners uit Buurse hun voorkeur uitgesproken voor het toekomstscenario van een multifunctionele accommodatie (MFA), waarin het basisonderwijs wordt samengebracht met voorzieningen op het gebied van sport, gezondheid & welzijn. In de daarop volgende maanden is dit plan verder uitgewerkt.

Vaststelling Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs en motie door gemeenteraad Haaksbergen

December 2022 heeft de Haaksbergse gemeenteraad het IHP Onderwijs vastgesteld en in aanvulling daarop het college de opdracht gegeven om het scenario van een MFA verder uit te werken en daarmee de plannen van Stichting Keender voor nieuwe huisvesting van Basisschool Buurse (hierna: BS Buurse) te verbinden aan de plannen van BKV voor toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed.

Haalbaarheidsonderzoek MFA Buurse

Van februari t/m juli 2023 hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden met gemeente Haaksbergen, BS Buurse, Stichting Keender en BKV om te komen tot een gezamenlijke opdrachtformulering en uitvraag voor een haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek heeft als doel om te kijken of het haalbaar is om één gezamenlijke en duurzame MFA te realiseren waarin BS Buurse, een sportzaal en alle overige functies ondergebracht kunnen worden. Adviesbureau HEVO heeft de opdracht gekregen dit onderzoek uit te voeren. Hierbij dienen meerdere aspecten meegenomen te worden, zoals inhoudelijke- en programmatische kansen en risico’s, ruimtelijke en verkeerskundige aspecten en financiële haalbaarheid.

Eind september 2023 is het haalbaarheidsonderzoek gestart met een bijeenkomst waarin HEVO het stappenplan heeft toegelicht en een terugkoppeling heeft gegeven van hun bevindingen op basis van de input die de werkgroepen van BKV eerder hadden aangeleverd. Begin november 2023 was er een 1e  werksessie waarbij alle partijen (gemeente, BS Buurse, Stichting Keender en BKV) gezamenlijk hebben gekeken naar de maatschappelijke missie, de visie op samenwerking en mogelijke cross-overs tussen onderwijs en overige voorzieningen & activiteiten. In de 2e werksessie (eind november) is stil gestaan bij de ruimte behoeften en de specifieke wensen van alle betrokken partijen. Ook is gezamenlijk gewerkt aan een vlekkenplan voor de toekomstige MFA. Op basis van de eerste twee bijeenkomsten heeft HEVO een concept ruimtestaat, vlekkenplan en koersdocument ontwikkeld. Deze zijn begin februari in een 3e werksessie besproken. Ook is die sessie een stedenbouwkundige schets getoond om een eerste indruk te geven van een mogelijke MFA. Op basis van de input van alle partijen tijdens deze werksessie heeft HEVO de documenten aangepast en een kostenraming gemaakt. Alle verzamelde input en documenten zijn verwerkt in een concept eindrapportage, die tijdens een afsluitende bijeenkomst begin maart is besproken.

Waar staan we nu?

HEVO heeft een concept eindrapportage opgeleverd, maar tijdens de afsluitende bijeenkomst bleek dat de verschillende partijen nog een aantal aanvullingen in de rapportage wensten. De aankomende periode zal iedere partij hiervoor nog informatie aanleveren.

Ook werd de laatste bijeenkomst duidelijk dat op basis van het huidige onderzoeksrapport nog geen definitief besluit kan worden genomen over de haalbaarheid van een MFA in Buurse. De rapportage van HEVO geeft een goed beeld van de ruimtelijke en technische mogelijkheden, maar laat ook zien dat het financieel een behoorlijke opgave is. De aankomende periode moet daarom gekeken worden of er dekking gevonden kan worden voor de investeringskosten, zodat de jaarlijkse exploitatiekosten van een MFA zo laag mogelijk zijn. Daarvoor willen we onder meer een werkbezoek brengen aan Beckum, omdat zij ook bezig zijn met de realisatie van een MFA en hierin al een aantal stappen verder zijn.

Daarnaast heeft de werkgroep Financiën in een eerdere fase al vooronderzoek gedaan naar mogelijkheden voor dekking; dit zal de aankomende periode verder opgepakt en uitgewerkt worden. Mocht u subsidies kennen waarvoor een MFA in Buurse mogelijk in aanmerking komt, dan horen we het graag. Ook als u ervaring heeft met het aanvragen van subsidies, kunnen we uw hulp goed gebruiken! Mailt u dan naar info@buursekikvuuroet.nl of neem contact op met Huub Kamphuis (06-22979649) of Harald ter Huurne (06-12240130).

Naast het dekkingsvraagstuk heeft Stichting Keender aangegeven dat het voor hen van groot belang is om de risico’s van een MFA verder te analyseren. Een volledig risicoprofiel is voor hen noodzakelijk om tot goede besluitvorming te kunnen komen. De rapportage van HEVO vormt daarmee het eerste deel van de volledige haalbaarheidsstudie. De aankomende periode zal deze rapportage aangevuld worden met meer informatie over 1) de mogelijkheden voor dekking van de investeringskosten en 2) de uitkomsten van een verdiepende analyse op risico’s. In de komende weken zullen afspraken gemaakt worden over deze extra stappen. We verwachten u over het verdere proces binnenkort meer te kunnen vertellen in de volgende editie van het Oons Dörpke en op deze website. Mocht u in de tussentijd vragen hebben of meer willen weten, mail naar info@buursekikvuuroet.nl.