Skip to main content
|

Waar staan we nu | okt ’23

Wat zijn de zaken die op dit moment spelen, wat hebben we de afgelopen maanden meegemaakt en waar zijn we naar op weg.

Het plan van Buurse Kik Vuuroet staat niet alleen, we hebben ook rekening te houden met andere ontwikkelingen die er spelen, zoals het IHP, het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs dat eind vorig jaar is vastgesteld door de gemeenteraad van Haaksbergen. In dit IHP wordt gesproken over de toekomst van de huisvesting van de scholen in onze gemeente en raakt daarmee direct het plan van Buurse om te komen tot een MFA waarin ook de basisschool een plek krijgt.

Mede door de mooie plannen van en de goede basis die er ligt  met Buurse Kik Vuuroet heeft de gemeenteraad het college van B&W eind vorig jaar opgedragen om bij de nadere uitwerking van de toekomstplannen voor basisschool Buurse samen op te trekken met Buurse Kik Vuuroet

Voor de leefbaarheid van Buurse vindt de gemeenteraad het cruciaal dat Stichting Keender en Buurse Kik Vuuroet met een gezamenlijk scenario komen. In dat kader is er samen met gemeente Haaksbergen en Stichting Keender (schoolbestuur) een opdracht geformuleerd voor een haalbaarheidsonderzoek. In dit onderzoek zal gekeken worden of het haalbaar is om één gezamenlijke en duurzame multifunctionele accommodatie (MFA) te realiseren waarin Basisschool Buurse, een sportzaal en alle overige functies kunnen worden ondergebracht.

Een mooi succes voor Buurse dat we als Buurse Kik Vuuroet deze verbinding hebben kunnen maken en er politiek draagvlak is voor het nader verkennen van een MFA!

Er wordt naar meerdere aspecten gekeken in dit haalbaarheidsonderzoek, zoals kansen en risico’s van een multifunctionele accommodatie voor betrokken partijen maar ook voor het dorp zelf, ruimtelijke en verkeerskundige aspecten en financiële haalbaarheid.

Adviesbureau HEVO heeft de opdracht gekregen dit haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Het startoverleg met gemeente en Keender vond vorige maand plaats.  Voorjaar 2024 moet er een eindrapportage haalbaarheidsonderzoek met heldere aanbevelingen liggen. In de tussentijd vinden er verschillende werksessies met betrokkenen plaats, zodat HEVO tot een gericht advies kan komen.